čeština  english  deutsch  
Rezervace

Ubytovací řád

 1. Ubytované osoby jsou povinny řídit se ubytovacím řádem, vyvěšenými protipožárními směrnicemi a pokyny recepce a personálu hotelu.
 2. Uzavřením smlouvy o ubytování se ubytovaný zavazuje zařízení užívat v souladu s ubytovacím řádem. Po ukončení pobytu předá správci hotelu (popř. recepci) pokoj nejpozději do 11.00 hod.
 3. V hotelu může bydlet pouze osoba, která je řádně přihlášena u ubytovatele. V rámci přihlašovací povinnosti je ubytovaný povinen předložit platný OP nebo platný cestovní pas, popř. povolení k pracovnímu pobytu.
 4. Ubytované osoby jsou povinny dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách, kam mají přístup, a šetrně nakládat s veškerým inventářem.
 5. Cenné věci a větší finanční obnosy si ubytovaný může uložit do úschovny v trezoru recepce.
 6. Platbu za ubytování je ubytovaný povinen uhradit předem, popřípadě dle platné smlouvy nebo potvrzené objednávky.
 7. Ubytovanému je k dispozici minibar, který patří k vybavení pokoje. Ubytovaný je povinen zaznamenat počet zkonzumovaných položek minibaru do konzumační karty, kterou při odjezdu odevzdá na recepci. Celkovou částku za spotřebované zboží uhradí před opuštěním hotelu.
 8. Ubytovaní nesmí v pokojích nebo jiných prostorách hotelu provádět bez souhlasu ubytovatele změny, úpravy, opravy apod.
 9. V objektu hotelu a v pokojích nesmí bez povolení ubytovaný používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně.
 10. Při odchodu z pokoje je ubytovaný povinen uzavřít okna, dveře, vodovodní uzávěry a klíč odevzdat na recepci.
 11. V době od 22.00 do 6.00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid. Za rušení nočního klidu je pokuta 1.000,-Kč.
 12. Je zakázáno vyhazovat jakékoli předměty z oken a znečišťovat okolí hotelu.
 13. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu až po schválení ubytovatele, a to za úhradu a po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete.
 14. Návštěvy na pokojích může ubytovaný přijímat jen se souhlasem pracovníka recepce v době od 6.00 do 22.00 hod. Návštěva bude hlášena na recepci.
 15. Za škody způsobené na majetku zodpovídá ubytovaná osoba a je povinna škodu uhradit dle ceníku, který je uložen v recepci.
 16. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby. V případě ztráty klíče je klient povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče.
 17. V případě, že host způsobí svým neopatrným chováním spuštění požárního poplachu, bude mu po předložení výpisu z požární stanice naúčtována náhrada ve výši 1 000,- Kč.
Ubytovací řád hotelu Theresia ke stažení ve formátu PDF


HOTEL THERESIA v Kolíně hodnocení